Slovník odborných pojmov

1Akaricíd
prípravok, resp. látka určená na likvidáciu roztočov.
2Alkalický
zásaditý, s vysokou hodnotou pH (nad 6).
3Anorganické (priemyselné) hnojivá
hnojivá ktoré sú produktom chemického priemyslu, obsahujúce anorganické zlúčeniny živín (napr. liadky, močovina, NPK).
4Bioagens
organizmus používaný ako prostriedok proti škodlivým činiteľom.
5Biocenóza
živá zložka životného prostredia.
6Biologická ochrana v širšej definícii
všetky ochranné opatrenia (napr. šľachtenie na odolnosť, ničenie medzihostiteľov, využitie antagonizmu rastlín a pod.) okrem fyzikálnych a chemických spôsobov ochrany a použitie živých organizmov a produktov ich metabolizmu na likvidáciu alebo potlačenie aktivity iných škodlivých organizmov.
7Biologická ochrana v užšej definícii
použitie živých organizmov a produktov ich metabolizmu na likvidáciu alebo potlačenie aktivity iných škodlivých organizmov.
8Bunka
základná stavebná jednotka baktérií, húb a iných organizmov, ktorá sa skladá z bunkovej steny, cytoplazmy, jadra a iných špecifických komponentov, tzv. bunkových organel.
9Dávka
množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak. Výrobcovia malospotrebiteľských balení väčšinou vychádzajú záhradkárom v ústrety a na etikete každého prípravku býva uvedená buď koncentrácia na určité množstvo vody (najčastejšie na 10 litrov), alebo dávka na jednotku plochy (najčastejšie na 1 ár = 100m2).
10Ekosystém
sústava spoločenstva živých organizmov a neživého prostredia.
11Etiolizácia
strata zelenej farby, resp. vybielenie rastlín v dôsledku nedostatku svetla.
12Fakultatívny parazit
príležitostný parazit, ktorý časť života prežíva na odumretých rastlinných častiach (ako saprofyt) a za určitých okolností poškodzuje a čerpá živiny zo živých pletív rastliny (ako parazit).
13Forma specialis (f.sp.)
označenie pre patogény vyznačujúce sa špecifickosťou pre zvláštneho hostiteľa. Pri fytopatogénnych baktériách sa používa výnimočne, bežnejšie sa toto členenie používa pri hubách.
14Formulácia pesticídu
forma hotového produktu resp. prípravku (napr. granulát, vodorozpustný prášok, emulzia, suspenzia a pod.). Prípravok sa skladá z účinnej látky (biologicky aktívna zložka pesticídu zodpovedná za jeho účinnosť) a prídavných látok, ktoré zabezpečujú bezproblémové použitie prípravku a spolu vytvárajú konkrétnu formuláciu.
15Fungicíd
látka resp. prípravok určený proti hubám.
16Fylogenetická príbuznosť
príbuznosť druhov z hľadiska evolúcie (vývoja).
17Haustóriá
špecifické orgány (napr. húb), ktoré slúžia na odčerpávanie vody a živín z buniek hostiteľa.
18Herbicíd
prípravok resp. látka určená proti burinám.
19Hýfa
mikroskopické vlákno huby, podobné tenkej niti.
20Chemická ochrana rastlín
použitie chemických látok určených na potlačenie škodlivých činiteľov alebo na reguláciu špecifických procesov v rastlinách.
21Chloróza
strata chlorofylu z rôznych príčin, ktorá sa prejavuje lokálnym alebo celkovým žltnutím listov alebo celej rastliny
22Imágo
pohlavne dospelý jedinec hmyzu.
23Insekticíd
prípravok, resp. látka určená na likvidáciu hmyzu.
24Integrovaná ochrana rastlín
súbor vzájomne sa doplňujúcich agrotechnických, biologických, fyzikálnych a chemických metód ochrany, s minimalizáciou vedľajších ekologických a toxikologických vplyvov, za účelom dlhodobej regulácie škodlivých organizmov pod prahom škodlivosti.
25Internódium
časť stebla medzi dvoma nodusmi (uzlami).
26Kalus
hojivé pletivo rastliny, ktoré sa vytvára v mieste alebo na okrajoch vzniknutého poškodenia. Na kmeňoch stromov je kalus najmarkantnejší v podobe tzv. kalusového závalu, ktorý obvykle uzatvára vzniknutú ranu na kmeni alebo napr. po odrezaní konárika.
27Kmeň
označenie izolátov toho istého patovaru, izolovaných z rôznych hostiteľov. Označenie „kmeň“ sa skôr používa vo výskume a laboratórnej praxi.
28Kombinované prípravky
obsahujú systémovú aj kontaktnú zložku (účinnú látku), čím sa výhody oboch systémov spájajú a výsledný mix je účinnejší. Takéto prípravky patria k najrozšírenejším a niekedy aj k najúčinnejším.
29Kontaktné prípravky
ich účinnosť je podmienená priamym kontaktom postrekovej kvapaliny so škodlivým organizmom. Účinná látka nepreniká do vnútra rastliny, ale ostáva lokalizovaná na povrchu, kde chráni iba tie miesta, ktoré boli priamo ošetrené pri aplikácii.
30Larva
nedospelé štádium hmyzu s premenou dokonalou.
31Mokrá hniloba
hniloba rastlinných častí, ktoré sa postupne menia na kašovitú a často zapáchajúcu hmotu.
32Moluskocíd
látka určená na likvidáciu mäkkýšov.
33Mozaika
farebná zmena listov, ktorá je typická nerovnomerným žltnutím a striedaním zelených a žltých plôch v rôznej intenzite sfarbenia.
34Mycélium
súbor hýf (vlákien) huby, rozrastajúcich sa v substráte (napr. v rastline, v pôde).
35Nekróza
odumieranie, resp. odumierajúca alebo odumretá časť pletiva rastliny.
36Nematocíd
látka určená na likvidáciu háďatiek.
37Nodus
tzv. uzol (zdurená, zhrubnutá časť) na steble.
38Nymfa
nedospelé štádium hmyzu s premenou nedokonalou.
39Ochranná doba (OD)
je uvádzaná v dňoch a vyjadruje minimálny časový interval medzi posledným ošetrením plodiny a jej zberom, prípadne manipuláciou. Ochranná doba musí byť dodržaná vždy, inak hrozí ohrozenie zdravia. Počas ochrannej doby sa totiž prípravok rozkladá a až po jej uplynutí sú zvyšky chemických látok v relatívne neškodnej koncentrácii. Preto pred uplynutím ochrannej doby je neprípustné s rastlinami manipulovať (napr. trhať burinu) alebo ich konzumovať. Medzi záhradkármi prevláda nesprávny názor, že po uplynutí ochrannej doby nie sú v produktoch žiadne zvyšky prípravkov. Je to omyl, pretože zvyšky rozkladu (tzv. rezíduá) ostávajú v zelenine či ovocí vždy, záleží však od ochrannej doby, aby boli pod stanoveným limitom.
40Ochranná doba označená symbolom „AT“ (alebo nie je uvedená vôbec)
ochranná lehota je určená agrotechnickým termínom aplikácie, od ktorého do zberu plodiny uplynie dostatočne dlhá doba na rozklad pesticídu. Produkty sa v tomto prípade musia zberať iba v termíne obvyklého zberu alebo zrelosti, príp. v termíne technologickej zrelosti. Pri biologických prípravkoch sa ochranná doba neuvádza, z dôvodu neškodnosti pre zdravie človeka.
41Organické hnojivá
hnojivá organického alebo živočíšneho pôvodu (napr. kompost, maštaľný hnoj, trus hydiny a pod.).
42Parazit
organizmus žijúci na úkor iných organizmov, ktoré poškodzuje.
43Patogén
cudzopasník, parazit, ktorý sa vyživuje na úkor hostiteľa, resp. hostiteľskej rastliny.
44Patovar (pv.)
kmeň alebo skupina kmeňov s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami na poddruhovej úrovni, diferencovaný od ostatných kmeňov toho istého druhu alebo poddruhu. Patovary sa bežne odlišujú podľa okruhu hostiteľských rastlín. Členenie na patovary sa uplatňuje pri baktériách a pri niektorých hubách.
45 Perzistencia pesticídu
trvácnosť pesticídu alebo jeho rezíduí v životnom prostredí alebo v rastlinných produktoch.
46Pesticíd
látka určená na likvidáciu alebo potlačenie aktivity škodlivého organizmu.
47Polyfág
patogén resp. škodca napádajúci široký okruh hostiteľských rastlín.
48Populácia
súbor jedincov rovnakého druhu, formy, odrody a pod., ktoré sa vyskytujú v rovnakom čase na rovnakom mieste.
49Postreková kvapalina
zmes vody a príslušnej dávky prípravku.
50Prah škodlivosti
výskyt choroby stanovený počtom alebo stupňom napadnutých rastlín, prípadne iným kritériom, pri ktorého dosiahnutí je potrebné proti chorobe alebo škodcovi zakročiť odporučenými ochrannými opatreniami. Pokiaľ choroba nedosiahla prah škodlivosti, ochrana proti nej obvykle nie je efektívna a potrebná. Prah škodlivosti je však vypracovaný iba pri niektorých chorobách a škodcoch.
51Prípravok
je zmesou účinnej látky (zodpovednej za špecifickú účinnosť prípravkov) a pomocných látok (slúžiacich na vylepšenie vlastností výslednej zmesi).
52Rasa
súbor kmeňov, ktoré sa líšia od iných kmeňov v rámci druhu alebo patovaru v hostiteľskej špecializácii k určitým odrodám alebo genotypom.
53Rezistencia
odolnosť patogéna alebo škodcu voči pôsobeniu pesticídu, resp. odolnosť hostiteľa proti patogénovi alebo škodcovi.
54Rezíduá pesticídov
zvyšky produktov rozkladu, metabolizmu alebo iných reakcií týchto látok v rastlinách, v človeku, alebo v živočíchoch.
55Rodenticíd
látka resp. prípravok určený na likvidáciu hlodavcov.
56Saprofyt
organizmus živiaci sa odumretými časťami rastlín.
57Spóry
výtrusy húb slúžiace na ich rozmnožovanie.
58Symptóm
viditeľný alebo inak zistiteľný príznak alebo iná abnormalita na rastline, ktorá vznikla v dôsledku choroby alebo iného poškodenia
59Systémové prípravky (systemické)
účinná látka pôsobí aj na povrchu rastlín, ale preniká aj do rastlinných pletív a je rozvádzaná v rastline. Na rozdiel od kontaktných ich účinnosť je menej závislá od počasia (zrážok), no nie sú ideálne, pretože huby alebo škodcovia sa po čase voči niektorým takýmto látkam stávajú odolné.
60Tumor
nádor, vzniknutý nekontrolovaným bujnením pletiva na určitom mieste rastliny.
61Účinná látka
dôležitá zložka prípravku zodpovedná za jeho účinnosť, uvedená na etikete prípravku. Komerčný názov prípravku nehovorí nič o zložení prípravku, preto je podstatnou informáciou obsah a typ jednej alebo viacerých účinných látok. Často sú totiž v obehu prípravky s rôznymi názvami a ich účinné látky sú rovnaké.
62Zmáčadlo
pomocná látka, ktorá sa do postrekovej kvapaliny pridáva za účelom zvýšenia priľnavosti na povrch rastlín, ktoré vodu odpudzujú (napr. cibuľa, hlúboviny), alebo za účelom lepšej pokryvnosti postrekovej kvapaliny.

Košík

Váš košík je prázdny.