Ochrana osobných údajov

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Blumeria consulting s.r.o., Ľ. Okánika 590/4, 949 01 Nitra, IČO: 46 989 617, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 33585/N je prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov, ktoré ste nám poskytli ako dotknutá osoba.

Kontaktné údaje našej spoločnosti:

e-mail: blumeria@blumeriaconsulting.sk

telefón: +421905550134

Naše pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov našou spoločnosťou a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“). Spracúvame osobné údaje, ktoré od Vás získame pri nadväzovaní obchodných kontaktov a v rámci obchodných vzťahov, pričom môže ísť najmä o nasledovné osobné údaje:

 • v prípade zákazníka - fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo), dátum narodenia, údaje z predloženého dokladu totožnosti, bankové údaje a pod.

 • v prípade zákazníka - právnickej osoby: obchodné meno, IČO, IČ DPH, sídlo, kontaktné údaje kontaktnej osoby (e-mailová adresa, telefónne číslo), bankové údaje, meno a priezvisko osoby konajúcej v mene zákazníka a pod.


Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Zákona na rôzne účely:

 • v rámci Vášho súhlasu (§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona ):

Spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom marketingu je uskutočňované s cieľom informovať Vás o všetkých našich novinkách a akciách, čím sledujeme cieľ, ktorým je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb z našej strany. V prípade neposkytnutia súhlasu z Vašej strany Vás nebudeme môcť informovať o našich novinkách a akciách v prípade, ak nebudú splnené podmienky na zasielanie noviniek v rámci priameho marketingu (v prípade, že ste náš existujúci zákazník a v minulosti sme Vám predali podobný tovar alebo poskytli podobnú službu).

Ak ste nám udelili svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, prebieha spracúvanie iba na účely stanovené vo vyhlásení o súhlase a v rozsahu dohodnutom vo vyhlásení o súhlase. Udelený súhlas je možné s účinnosťou pre budúcnosť kedykoľvek odvolať a to na e-mailovú adresu uvedenú vyššie alebo poštou na adresu našej spoločnosti uvedenú vyššie. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa z odberu noviniek, ktoré sa nachádza v tele správy. Odvolaním súhlasu nebude ovplyvnené zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 • za účelom plnenia zmluvných povinností (§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona):

Osobné údaje spracúvame predovšetkým pri nadväzovaní obchodných kontaktov a v priebehu realizácie obchodných zmlúv s Vami, v prípadoch, kedy s našou spoločnosťou uzavriete obchodnú zmluvu, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb v oblasti skúšania prípravkov na ochranu rastlín, listových hnojív a biostimulačných látok alebo dronovej aplikácie v poľnohospodárstve a pri poradenskej činnosti v rozsahu nášho predmetu podnikania.

 • na splnenie zákonnej povinnosti (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona):

Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné za účelom splnenia rozličných zákonných povinností vyplývajúcich napr. z daňových predpisov, predpisov zdravotného a sociálneho poistenia, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pod.

 • na ochranu oprávnených záujmov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona):

Na základe zváženia záujmov sa môže vykonávať spracúvanie osobných údajov nad rámec vlastného plnenia obchodnej zmluvy alebo zákonnej povinnosti, aby sa zabezpečila ochrana našich oprávnených záujmov.

Oprávneným záujmom v tomto prípade je priamy marketing, v rámci ktorého Vás ako nášho zákazníka informujeme o našich marketingových a reklamných novinkách a informáciách týkajúcich sa podobných tovarov a služieb, ktoré ste si od nás v minulosti zakúpili, alebo Vám boli poskytnuté s cieľom skvalitňovania našich služieb.

Rovnako sú na základe oprávneného záujmu spracúvané osobné údaje, ku ktorým sa dostaneme na základe Vami zaslaného dopytu na kontaktné e-maily uvedené v sekcii Kontakt v prípade, že nejde o spracúvania osobných údajov na základe iného právneho základu (napríklad, ak ste naším zákazníkom a máte s nami uzavretú obchodnú zmluvu alebo ste naším potenciálnym zákazníkom a kontaktujete nás za účelom uzavretia obchodnej zmluvy). Účelom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je vytvorenie komunikačného kanála medzi našou spoločnosťou a Vami ako naším potenciálnym zákazníkom a tým je daný oprávnený záujem našej spoločnosti na komunikácii s Vami.

Doba uchovávania osobných údajov

V zmysle Zákona a osobitných právnych predpisov uchovávame vaše osobné údaje a dokumenty:

 • za účelom vybavovania požiadaviek po dobu vybavenia Vašej požiadavky, najdlhšie na dobu 1 roka. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené v prípade, ak neexistuje iný účel, pre ktorých ich spracúvame (napríklad keď máte s nami uzavretú obchodnú zmluvu),

 • za marketingovým účelom po dobu 5 rokov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené,

 • v prípade uzavretia obchodnej zmluvy po dobu trvania tejto zmluvy, resp. po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. predpismi o archivácií),

 • v prípade spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi (napr. daňové a účtovné predpisy).


Práva dotknutej osoby

Právo na informácie a prístup k osobným údajom:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o poskytnutie o informácie, či naša spoločnosť spracúva akékoľvek Vaše osobné údaje a v akom rozsahu, vrátane informácie, či dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Právo na opravu:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracúvame nezákonne alebo spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich oprávnených záujmov. Tu si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že Zákon obsahuje výnimky, kedy osobné údaje nie je možné vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad v prípade ak popierate správnosť údajov, a to na obdobie, ktoré nám umožní overiť správnosť údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte poskytli a aby ste tieto osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili a to za podmienok bližšie definovaných Zákonom.

Právo namietať:

Kedykoľvek môžete našej spoločnosti namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie a to v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu; to platí aj pre profilovanie.

Právo odvolať súhlas:

V prípade, že ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať smerom do budúcnosti. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa z odberu noviniek, ktoré sa nachádza v tele správy. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo podať sťažnosť:

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme Zákon alebo osobitné právne predpisy, máte právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Sprístupnenie a prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže pri spracúvaní Vašich osobných údajov využiť iné subjekty (sprostredkovateľov), ktoré poverí spracúvaním osobných údajov. Môže ísť napríklad o osoby, ktoré našej spoločnosti spracúvajú účtovníctvo alebo osoby, ktoré sa podieľajú na vytváraní, vývoji, realizácii alebo predaji tovaru a poskytovaní služieb, alebo sa podieľajú na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovaru a poskytovaniu služieb.

Naša spoločnosť môže ďalej poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, ktorá našu spoločnosť zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy našej spoločnosti (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok a pod.).

V prípade existencie zákonnej povinnosti ako aj v rámci právneho postihu sú príjemcami Vašich osobných údajov aj príslušné štátne orgány (úrady finančnej správy, audítori, súdy, exekútori a pod.)

Naša spoločnosť neposkytuje žiadne osobné údaje tretej krajine ani medzinárodnej organizácii.

Iné informácie

Na našej internetovej stráne sa neuskutočňuje profilovanie. Naša stránka využíva Google Analytics, čo je analytický nástroj vyvinutý spoločnosťou Google, ktorý analyzuje výkonnosť webovej stránky, pôvod a správanie sa návštevníkov, ako aj celkový vývoj webu za určité obdobie. Návštevník našej stránky je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. Naša spoločnosť neodosiela žiadne osobné údaje návštevníkov našej stránky iným osobám.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné na uzatvorenie zmluvy, resp. plnenie obchodnej zmluvy, ktorú ste s nami už uzatvorili. V prípade, ak by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, museli by sme uzatvorenie obchodnej zmluvy odmietnuť alebo by sme už existujúcu obchodnú zmluvu nemohli ďalej plniť a následne by sme ju museli ukončiť.

V niektorých prípadoch je spracúvanie osobných údajov potrebné na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nie je možné plniť bez spracúvania Vašich osobných údajov.

Nie ste však povinní udeliť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nie sú relevantné pre plnenie obchodnej zmluvy, resp. nie sú nevyhnutné na základe zákonných ustanovení.

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu s právami a povinnosťami podľa Zákona.

Cookies, scripts a pixels

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.

Cookies sa delia:

 1. Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webového sídla Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.

 2. Štatistické cookies – naša spoločnosť získava štatistiky ohľadom používania svojich webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

 3. Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

Ako kontrolovať súbory cookies:

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Naše webové sídlo používa tieto súbory cookies,:

Všetky nami využívané súbory cookies nájdete na stránke https://www.cookieserve.com/ a to zadaním našej webovej adresy https://sanaplant.sk

Cookies sprístupňované tretím stranám:

Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Facebook Pixels: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na https://www.facebook.com/about/privacy/

Google Maps

Naše webové stránky používajú mapy od spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Keď otvoríte niektorú z našich stránok s príslušnou mapou, obsah mapy sa načíta zo serverov spoločnosti Google. Ak ste prihlásení pomocou účtu Google, spoločnosť Google môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Službu Google Maps používame v záujme zrozumiteľného zobrazenia našich služieb. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

YouTube

Naše webové stránky využívajú videá od spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá patrí spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Aplikujeme pritom možnosť „vylepšeného režimu ochrany údajov“, ktorý sprístupnila služba YouTube. Načítaním jednej z našich stránok cez video služby YouTube sa načíta obsah zo služby YouTube. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube má možnosť skombinovať vaše správanie pri prehliadaní s inými údajmi. Používanie videí od spoločnosti YouTube slúži na to, aby sme zabezpečili zrozumiteľné zobrazenie našich služieb. Uplatňujú sa pritom zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/.

Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Smartemailing.cz SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno,

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na: https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na využívanie niektorých funkcií našich webových stránok.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing

Súhlasím so zasielaním obchodných, reklamných a marketingových informácií a noviniek, tzv. newslettrov a zároveň súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť Blumeria consulting s.r.o., Ľ. Okánika 590/4, 949 01 Nitra, IČO: 46 989 617, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vložka číslo 33585/N, e-mail: blumeria@blumeriaconsulting.sk, tel. kontakt:+421905550134 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) a to na účely informovania o aktuálnych informáciách, akciách a novinkách prevádzkovateľa a jeho produktov a skvalitnenia poskytovaných služieb zo strany prevádzkovateľa.

Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to zaslaním e-mailu na sanaplant@sanaplant.sk alebo písomnou formou zaslaním na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu je rovnako možné kliknutím na odkaz „odhlásiť sa" nachádzajúci sa v dolnej časti každého e-mailového newslettera. Beriem na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Zároveň beriem na vedomie, že neposkytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi, mi prevádzkovateľ nemôže zasielať newslettre a iné marketingové správy.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa, dostupné tu: https://www.sanaplant.sk/

Košík

Váš košík je prázdny.