Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s Kúpnou zmluvou a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ”). Predávajúci sa na účely ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa, kupujúci resp. osoby konajúce za kupujúceho sú dotknutými osobami.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia z Kúpnej zmluvy podľa § 13 ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností z Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie Kúpnej zmluvy a v prípade ukončenia Kúpnej zmluvy po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. prepisy o archivácií, účtovné predpisy).

3. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

4. Poskytnutie osobných údajov podľa tejto Kúpnej zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nezodpovedá za riadne a včasné plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy, nakoľko môže dôjsť k nesprávnej identifikácii kupujúceho.

5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých poskytuje kupujúcemu tovary alebo služby podľa Kúpnej zmluvy alebo prostredníctvom ktorých vedie účtovníctvo. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu, na účely a za podmienok podľa Kúpnej zmluvy tretej strane, ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok prevádzkovateľa a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na predaji tovarov alebo sa podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovarov prevádzkovateľom a tiež subjektom, ktorí spracovávajú prevádzkovateľovi účtovníctvo.

Košík

Váš košík je prázdny.