Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MAISTER POWER poskytuje najširšie spektrum účinnosti spomedzi všetkých súčasne používaných herbicídov v kukurici.

Účinné látky foramsulfuron a iodosulfuron-methyl patria do skupiny sulfonymočovín. Ich mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetáza. Ošetrené citlivé buriny prestávajú rásť ihneď po aplikácii, prestávajú konkurovať kuku-rici, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a po-stupne počas 2-4 týždňov odumierajú. Účinné látky sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované.

Thiencarbazone-methyl patrí do skupiny sulfonyl-aminocarbonyl triazolinov a pôsobí ako ALS inhibítor. Táto účinná látka je absorbovaná najmä koreňmi a hypokotylom vzchádzajúcich burín. Citlivé buriny sú ničené najviac počas ich vzchá-dzania. Vzídené buriny po ošetrení sú vybielené v dôsledku nedostatku chlorofylu. MaisTer power dosahuje najdlhšiu pôdnu reziduálnu účinnosť v rámci postemergentných herbicídov na ochranu kukurice.

Cyprosulfamide, safener, urýchľuje rozklad účinných látok v kukurici a tým zvyšuje selektívnosť prípravku.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: ježatka kuria, moháre, lipnica ročná, bažanka ročná, rumančeky, hluchavky, horčica, lýrovka obyčajná, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, žltnica pŕhľavolistá, mrlíky (biely, hybridný), peniažtek roľný, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, nezábudka roľná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), rumany, veroniky, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, fialky, výmrv repky, zemedym lekársky, pýr plazivý, pichliač roľný

Dávkovanie:
0,7 – 1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.